+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Regulamin

Regulamin kursów językowych szkoły TOGETHER

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
1. Nauka w szkole języka polskiego TOGETHER odbywa się:
- w grupach;
- indywidualnie.
 
2. Rejestracja na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Szkoły lub bezpośrednio w jednym z biur Szkoły. Formularz rejestracyjny stanowi podstawę do sporządzenia Umowy o naukę, w której zawarte są następujące informacje: nazwa kursu, czas jego trwania, cena oraz procedura zmiany warunków Umowy.
 
3. Płatność jest potwierdzeniem, a zarazem zgodą na warunki przedstawione w Umowie oraz w regulaminie Szkoły.
 
4. Opłatę za naukę należy wnieść w formie przelewu środków na konto bankowe Szkoły lub w gotówce w jednym w z biur Szkoły. Inne metody płatności nie są akceptowane.
 
5. Aby zapisać się na kursy na poziomie A2, B1, B2, C1 Uczestnik kursu jest zobowiązany do napisania testu i wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z nauczycielem.
 
6. Informacja o rozpoczęciu kursu jest przekazywana uczniom za pomocą komunikacji telefonicznej za pośrednictwem numerów kontaktowych lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika kursu podczas zawierania Umowy. W razie wskazania nieprawidłowych danych kontaktowych podczas zawierania Umowy Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne rozpoczęcie kursu i opuszczenie zajęć przez uczestnika.
 
7. Poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych (numeru/numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej) Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej (SMS, e-mail).
 
8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonanych podczas zajęć.
 
9. Grupy są tworzone z uwzględnieniem poziomu języka, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Grupa składa się średnio z 8 osób.
 
10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć i/lub odwołania zajęć tylko z przyczyn od niej niezależnych (np. nagła choroba nauczyciela). Odwołane zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie, uzgodnionym ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
 
11. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o tym samym poziomie nauki, jeśli liczba uczestników w grupie będzie wynosić mniej niż 4 osoby.
 
12. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany nauczyciela w czasie nauki.
 
13. Po zakończeniu kursu obowiązkowe jest napisanie testu. Pozytywny wynik (uzyskanie minimum 64% punktów) uprawnia Uczestnika kursu do kontynuowania nauki na następnym etapie.
 
14. W razie jakichkolwiek życzeń lub uwag odnośnie organizacji zajęć, należy zwracać się do swojego nauczyciela, do sekretariatu Szkoły lub do dyrekcji.

CENA 

1. Cena kursu obejmuje:
- zajęcia;
- materiały dodatkowe wykorzystywane w czasie zajęć;
- test kwalifikacyjny po zakończeniu kursu;
- certyfikat ukończenia kursu;
- zajęcia klubu konwersacyjnego;
- zajęcia fonetyczne i zajęcia kulturowo-historyczne;
- konsultacje metodyczne.
 
2. Każdy kurs składa się z zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych zajęć, na które składają się warsztaty fonetyczne, konwersacje, zajęcia literacko-kulturowe oraz plenerowe zajęcia kulturowo-historyczne. Uczestnik opłaca tylko zajęcia dydaktyczne. Inne dodatkowe zajęcia są zajęciami otwartymi i bezpłatnymi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w grafiku zajęć dodatkowych.
 
3. Koszt kursu nie może zostać zmieniony w trakcie trwania nauki.
 
4. Sposoby opłaty:
a) za pomocą przedpłaty za cały kurs nauki;
b) w dwóch częściach: pierwsza część płatności zawiera 50% wartości kursu + opłatę rejestracyjną, należy ją wnieść w ciągu 14 dni od zapisu na kurs; druga część płatności: zgodnie z terminami zawartymi w Aneksie do Umowy;
c) płatność co miesiąc (w przypadku braku konieczności rejestracji dokumentów w celu uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt).
 
5. Dla Uczestników kursu, którzy dołączają do grup podczas nauki, jest stosowany indywidualny system płatności.
 
6. Opłatę za naukę można wnieść w gotówce lub kartą w biurze Szkoły, lub w formie przelewu bankowego na konto Szkoły
Konto złotówkowe (PLN):
Bank Zachodni
WBK 07 1090 2590 0000 0001 3555 6207
Konto walutowe (USD):
Bank Zachodni
PL28 1090 2590 0000 0001 3555 6217
SWIFT WBKPPLPP
Konto walutowe (EURO):
Bank Zachodni
PL66 1090 2590 0000 0001 3555 6212
SWIFT WBKPPLPP
Wszystkie opłaty bankowe są uiszczane przez Uczestników

OPUSZCZANIE ZAJĘĆ.

1. Szkoła nie przewiduje zwrotu opłaty za zajęcia opuszczone z winy Uczestnika kursu.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany ich terminu w nagłych przypadkach (choroba nauczyciela, przyczyny techniczne itp.). Data i godzina odpracowywanych zajęć jest ustalana z grupą.

3. Uczestnicy, którzy nie zaliczyli testu końcowego, nie otrzymują certyfikatu. W razie konieczności Uczestnik może otrzymać Certyfikat uczestnictwa w kursie.

 REZYGNACJA Z KURSU

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej do administracji Szkoły lub wysłać zeskanowaną kopię na elektroniczny adres Szkoły: biuro@together-school.pl.

2. W przypadku oświadczenia o rezygnacji z kursu na ponad 4 tygodnie do jego rozpoczęcia, student otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 30% opłaty za kurs.

3. W przypadku oświadczenia o rezygnacji z kursu na mniej niż tydzień do jego rozpoczęcia, student otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 50% opłaty za kurs.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy (z inicjatywy studenta) w trakcie trwania kursu, Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z już przeprowadzonymi zajęciami. Oprócz tego Uczestnik ponosi również koszty związane z pozostałymi zajęciami w wymiarze 50% ich wartości. Jako zajęcia przeprowadzone określa się zajęcia/lekcje, które już się odbyły zgodnie z harmonogramem.

5. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy uczestnictwa w kursie zorganizowanym dla cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt) na podstawie kursów organizowanych przez Szkołę po otrzymaniu dokumentu pobytowego koszt rezygnacji wynosi 100% kosztu kursu.

6. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy uczestnictwa w kursie dla cudzoziemców ubiegających się o wizę na terytorium Polski, w przypadku otrzymania wizy, koszt odmowy wynosi 100% kosztu kursu.

7. Obywatele krajów, w których obowiązuje system bezwizowy co do wjazdu na terytorium Polski, którzy otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w kursie, na podstawie którego mogą uzyskać wizę lub kartę pobytu (zezwolenie na pobyt), a następnie zrezygnowali z udziału w kursie, opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma wizy, która umożliwi mu wjazd na teren Polski na kurs językowy organizowany przez Szkołę, Szkoła zwróci kwotę zapłaconą za kurs, pomniejszoną o opłatę rejestracyjną (100 złotych) oraz opłaty manipulacyjne określone w Umowie. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu bankowego w ciągu 90 dni. Uczestnik zobowiązany jest do napisania wniosku i przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywną decyzję konsulatu o wydaniu wizy.

9. W przypadku intensywnego kursu (miesięcznego i dwutygodniowego) w związku z wcześniejszą rezerwacją w grupie - zwrot kosztów kursu jest niemożliwy

10. Rezygnacja z kursu kupionego w ramach akcji reklamowej po specjalnej cenie i zwrot opłaty za naukę nie są możliwe.

11. Przy rozwiązaniu Umowy uczestnik musi powiadomić administrację szkolną na piśmie nie mniej niż na trzy miesiące kalendarzowe wcześniej.

12. W przypadku, gdy dokumenty dotyczące wizy/zezwolenia na pobyt, nie zostały otrzymane, Uczestnik ma prawo, za zgodą Szkoły, przekazać innej osobie wszystkie uprawnienia do uczestnictwa w zajęciach, które są w jej posiadaniu zgodnie z Umową. Opłata za zmianę Uczestnika wynosi 150 PLN i jest równa wydatkom poniesionym przez Szkołę w związku z wprowadzonymi zmianami.

13. W przypadku niskiej frekwencji (mniej niż 70%), a także ponad sześciu nieuzasadnionych nieobecności z rzędu, Uczestnik zostanie wykluczony z kursu.

Więcej informacji o naszych kursach tutaj.

Galeria

Dołącz do nas!