+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Регламент онлайн-оплаты

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.

Szkoła – Szkoła Języka Polskiego Together Michał Suchożebrski, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa 

Dane rejestrowe – NIP 821-247-16-65,  REGON 142004309,

Strona internetowa – strona internetowa  www.together-school.pl

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

Kurs – jeden z kursów, który jest oferowany przez szkołę, opisy poszczególnych kursów dostępne są na steonie internetowej Szkoły 

 1. Sprzedaż kursów prowadzi Szkoła.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Szkołą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  • Zarejestrowania się na stronie internetowej www.together-school.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym, lub kartą kredytową on-line za pomocą systemu Tpay.
 3. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Tpay.
 4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Kursu, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej Szkoły.  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 5. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Tpay. 
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Tpay.
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. Ceny Kursów zawierają podatek VAT.
 9. Zakupiony Kurs zostanie potwierdzony i zarezerwowany po zaksięgowaniu wpłaty przez Tpay.
 10. Warunkiem rezerwacji miejsca na Kursie jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Tpay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Tpay i wpływie środków na rachunek Tpay.
 11. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w sekretariacie Szkoły.. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@together-school.pl, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w sekretariacie Szkoły. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w sekretariacie Szkoły, lub wysłana drogą elektroniczną.
 12. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Kursy w cenach podanych na stronie internetowej Szkoły.
 13. Szkoła zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 15. Kursy nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 16. Wszelkie reklamacje należy kierować do Szkoły. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@together-school.pl
 17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu kursu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji. 
 18. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 19. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 20. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Kursów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Szkołę.
 21. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 22. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Szkoły.
 23. Klub świadczy usługi sprzedaży Kursów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 24. O planowanej zmianie Regulaminu Szkoła poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.together-school.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 25. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.together-school.pl.Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 26. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Szkoły.

Галерея

присоединяйся к нам!