+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Regulamin

Regulamin kursów językowych szkoły TOGETHER

Regulamin ten dotyczy wszystkich kursów językowych organizowanych przez szkołę Together.

Postanowienia ogólne

Szkoła języka polskiego Together jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej. Szkoła posiada akredytację Kuratoriumn Oświaty na cały program nauczania języka polskiego jako obcego. Szkoła jest uprawniona przez Ministra Edukacji do organizowania państwowego egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C1. Szkoła jest oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym TELC.

Szkoła języka polskiego Together reprezentowana jest przez Michała Sukhozhebrskiego, numer podatkowy NIP 8212471665. Główna siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzka 47A.

Organizacja

Szkoła organizuje zajęcia grupowe i indywidualne o różnym stopniu intensywności.

Szkoła organizuje zajęcia stacjonarne i online.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzka 47A; w Krakowie przy ulicy Starowiślnej 1; we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 3/4; w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 148/150.

Wszystkie pomieszczenia są przystosowane do prowadzenia kursów. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele języka polskiego z odpowiednim wykształceniem. Proces nauczania jest monitorowany przez metodyka szkoły. Program kursu jest dostosowany do potrzeb uczestnika i jego poziomu znajomości języka obcego.

Szkoła języka polskiego Together przestrzega zasady równego traktowania: wszyscy ludzie, niezależnie od ich płci, rasy, pochodzenia, narodowości, religii, wieku czy orientacji seksualnej, powinni być traktowani sprawiedliwie i równo, jak każda inna osoba w podobnej sytuacji.

Rejestracja

Rejestracja na kurs odbywa się: telefonicznie; poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Szkoły; bezpośrednio w jednym z biur Szkoły.

Formularz rejestracyjny stanowi podstawę do sporządzenia Umowy o naukę, w której oprócz danych Słuchacza wskazuje się następujące informacje: nazwę kursu, jego czas trwania, liczbę godzin, koszt oraz warunki samej Umowy.

Dokonanie płatności jest potwierdzeniem i zgodą na warunki określone w Umowie i przedstawionym regulaminie Szkoły.

Przy rejestracji na kursy na poziomy A2, B1, B2 i C1 poziom znajomości języka Uczestnika określany jest na podstawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu w szkole Together lub międzynarodowego dyplomu językowego.

Informacje o rozpoczęciu kursu przekazywane są Uczestnikom za pośrednictwem kontaktów telefonicznych lub na adres e-mail podany przez uczestnika kursu przy zawieraniu Umowy.

W przypadku podania błędnych numerów kontaktowych i/lub adresu e-mail, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozpoczęcie kursu i opuszczenie zajęć.

Podając swoje dane kontaktowe, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacyjno-organizacyjnej korespondencji (SMS, e-mail).

Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

Proces nauczania

Grupy są formowane z uwzględnieniem poziomu językowego, wieku i indywidualnych potrzeb Uczestników.

Średnia liczba osób w grupie to 10 osób.

Uczestnik zapisuje się i uczestniczy w zajęciach jednej grupy na jednym poziomie. Zmiana grupy możliwa jest tylko za zgodą Administracji Szkoły.

Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt państwowych i dni wolnych od pracy.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć lub/i odwołania zajęć tylko z przyczyn niezależnych od niej (np. nagła choroba nauczyciela). Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie. Fakt odwołania zajęć wydłuża czas trwania kursu tak, aby liczba przeprowadzonych lekcji odpowiadała ofercie Szkoły. W przypadku odwołania zajęć, Strony zobowiązane są uzgodnić i zatwierdzić nowy harmonogram ich prowadzenia.

Zajęcia mogą być przeprowadzone poza ustalonym standardowym terminem kursu, pod warunkiem uzgodnienia tego przez wszystkich Uczestników kursu i Nauczyciela.

Uczestnik ma prawo odwołać nie więcej niż 10% zajęć w ciągu semestru.

Uczestnik ma prawo odwołać zajęcia maksymalnie 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

Zajęcia, które nie zostały odwołane w taki sposób, uznaje się za przeprowadzone.

W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, które mogą ograniczyć działalność Szkoły, zajęcia stacjonarne zostaną przeniesione do trybu online i będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć.

Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o identycznym poziomie, jeśli liczba Uczestników w grupie będzie mniejsza niż 4 osoby.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Nauczyciela w trakcie trwania kursu.

Prawo do kontynuacji nauki na kolejnym etapie otrzymują Uczestnicy, którzy zaliczyli końcowy test na co najmniej 64%.

Uczestnik ma prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące jakości usług na piśmie lub w rozmowie z upoważnionymi przedstawicielami Szkoły. W przypadku pisemnego wniosku termin rozpatrzenia powyższych oświadczeń wynosi od 14 do 30 dni.

Szkoła wymaga od Uczestnika punktualności, aktywnego udziału w kursie i sumiennej, starannej przygotowaności do zajęć.

Uczestnik nie może korzystać z telefonu komórkowego ani innego sprzętu zakłócającego pracę grupy podczas zajęć, ani zachowywać się niezgodnie z normami społecznego współistnienia.

Szkoła zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z listy bez prawa do rekompensaty w przypadku rażącego naruszenia zasad Szkoły, w szczególności w przypadku agresji, fizycznego działania na innego Uczestnika, wykładowcę lub pracownika Szkoły, stwierdzonego aktu wandalizmu lub kradzieży.

Każdy uczestnik ma prawo jednorazowo, bezpłatnie powtórzyć negatywny test (poniżej 64%). Datę powtórzenia należy uzgodnić z Nauczycielem i Sekretariatem. 

Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć jest możliwa w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przedstawicieli szkoły.

Jedna godzina dydaktyczna trwa czterdzieści pięć minut.

Każdy kurs składa się z zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych zajęć z fonetyki, warsztatów językowych, klubów konwersacyjnych oraz spacerów miejskich z przewodnikiem. Uczestnik płaci tylko za zajęcia dydaktyczne. Pozostałe zajęcia dodatkowe uczestnik otrzymuje jako bonus przy zakupie kursu.

Szkoła zastrzega sobie prawo do dostosowywania planu prowadzenia zajęć dodatkowych. Korzystanie z kursu online jest możliwe pod warunkiem, że Użytkownik ma system z graficzną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

Opłaty

Informacje o obowiązujących cenach w momencie rejestracji dostępne są w aktualnym cenniku w szkołach Together lub na stronie www.together-school.pl.

Koszt kursu nie może ulec zmianie w trakcie nauki.

Koszt kursu nie obejmuje kosztów podręczników.

Od momentu rejestracji na kurs Uczestnik otrzymuje Umowę z potwierdzeniem płatności i terminami kolejnych opłat.

Płatność za kurs można dokonać w kilku ratach, których wysokość określona jest w Umowie.

Uczestnik zapisuje się na kurs z chwilą podpisania Umowy i wniesienia zaliczki, pierwszej raty lub zapłaty za cały kurs.

Płatność może być dokonana kartą, gotówką lub przelewem bankowym na konto bankowe wskazane w umowie.

Wszystkie prowizje bankowe ponosi Uczestnik kursu.

Płatność jest możliwa następującymi sposobami: 1. Pełna opłata za cały kurs; 2. Płatność podzielona na dwie części: pierwsza płatność obejmuje 60% kosztów kursu plus opłatę rejestracyjną i powinna być dokonana maksymalnie do 2 dnia zajęć, druga rata, stanowiąca 40% całkowitej kwoty, jest dokonywana zgodnie z terminami określonymi w Załączniku do umowy; 3. Comiesięczna płatność (stosowana, jeśli nie ma konieczności uzyskania dokumentów na wizę lub zezwolenie na pobyt).

W przypadku ratalnej opłaty rocznych kursów, na podstawie których uzyskano dokumenty na zezwolenie na pobyt lub wizę, pierwsza płatność w wysokości 60% kwoty musi być dokonana przed rozpoczęciem kursu, a druga płatność w wysokości 40% nie później niż dwa miesiące po rozpoczęciu kursu. W przypadku braku drugiej płatności, Szkoła zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika i poinformowania odpowiednich organów, w tym Konsulatu lub urzędu ds. cudzoziemców, o rozwiązaniu Umowy.

W przypadku miesięcznej płatności Uczestnik zobowiązany jest do terminowego dokonywania płatności zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie. W przypadku opóźnienia w płatnościach Szkoła ma prawo przekazać sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej w celu odzyskania należności związanych z niniejszą Umową.

Dla Uczestników dołączających do grup po rozpoczęciu kursu stosuje się indywidualny system kalkulacji kosztów kursu.

W przypadku niedotrzymywania harmonogramu płatności uczestnik może zostać wykluczony z listy słuchaczy i stracić prawo do uczestnictwa w zajęciach. W takim przypadku ponowna rejestracja na kurs będzie możliwa dopiero po opłaceniu zaległych płatności i zapłaceniu kary w wysokości 200 PLN. Nieuiszczenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie są równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i nie zwalniają Studenta z zobowiązań w niej zawartych.

Warunki rezygnacji 

Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie, ponosząc przy tym określone koszty związane z rezygnacją. Oświadczenie o rezygnacji z kursu należy złożyć na piśmie w Szkole, listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres biuro@together-school.pl.

Koszty związane z rezygnacją są pobierane przez Szkołę z wpłat dokonanych przez Uczestnika na kurs, na co Uczestnik wyraża zgodę.

W przypadku rezygnacji z umowy nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem kursu, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów rezygnacji w stałej kwocie, stanowiącej 30% wartości kursu.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie na 7 lub mniej dni przed rozpoczęciem kursu, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów rezygnacji w stałej kwocie, stanowiącej 40% wartości kursu.

Jeśli Uczestnik rezygnuje z umowy w trakcie trwania kursu, ponosi on wszystkie koszty związane z przeprowadzonymi zajęciami, a także zobowiązany jest do zapłaty kosztów rezygnacji w stałej kwocie, stanowiącej 50% wartości kursu. Zajęcia, które są uznawane za przeprowadzone, określane są na podstawie listy obecności.

Uczestnikowi, który otrzymał wizę wjazdową do Polski lub zezwolenie na pobyt (kartę pobytu) na podstawie nauki języka polskiego w Szkole, nie przysługuje możliwość zwrotu wniesionych środków. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej wartości kursu.

Rozwiązanie umowy w trakcie kursu następuje z zachowaniem pełnego miesiąca kalendarzowego (następującego po bieżącym) okresu wypowiedzenia.

W przypadku, gdy Uczestnik nie otrzymał wizy uprawniającej do wjazdu na terytorium Polski w celu uczestnictwa w kursie organizowanym przez Szkołę, Szkoła zwróci Uczestnikowi kwotę, którą zapłacił za kurs, pomniejszoną o 20%. Zwrot nastąpi po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego negatywną decyzję Konsulatu w sprawie wydania wizy na podstawie kursu.

Płatność za kurs nabyty w ramach specjalnych promocji szkoły nie podlega zwrotowi.

Uczestnik może przekazać swój kurs innej osobie po uzyskaniu pisemnej zgody Szkoły. Opłata za zmianę Uczestnika wynosi 300 PLN

Więcej informacji o naszych kursach tutaj.

Galeria

Dołącz do nas!