+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Regulamin

Regulamin kursów językowych szkoły TOGETHER

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
1. Nauka w szkole języka polskiego TOGETHER odbywa się:
- w grupach;
- indywidualnie;
- online
 
2. Rejestracja na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Szkoły lub bezpośrednio w jednym z biur Szkoły. Formularz rejestracyjny stanowi podstawę do sporządzenia Umowy o naukę, w której zawarte są następujące informacje: nazwa kursu, czas jego trwania, cena oraz procedura zmiany warunków Umowy.
 
3. Płatność jest potwierdzeniem, a zarazem zgodą na warunki przedstawione w Umowie oraz w regulaminie Szkoły.
 
4. Opłatę za naukę należy wnieść w formie przelewu środków na konto bankowe Szkoły lub w gotówce w jednym z biur Szkoły. Płatność jest możliwa w całości lub w ratach. Harmonogram płatności jest dostępny po skontaktowaniu się z Administracją Szkoły. Inne metody płatności nie są akceptowane.
 
4.1. W przypadku nieprzestrzegania harmonogramu płatności zostanie naliczone dodatkowe 10% od całkowitej kwoty.
 
5. Aby zapisać się na kursy na poziomie A2, B1, B2, C1 Uczestnik kursu jest zobowiązany do napisania testu i wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z nauczycielem.
 
6. Informacja o rozpoczęciu kursu jest przekazywana uczniom za pomocą komunikacji telefonicznej za pośrednictwem numerów kontaktowych lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika kursu podczas zawierania Umowy. W razie wskazania nieprawidłowych danych kontaktowych podczas zawierania Umowy Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne rozpoczęcie kursu i opuszczenie zajęć przez uczestnika.
 
7. Poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych (numeru/numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej) Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej (SMS, e-mail).
 
8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonanych podczas zajęć.
 
9. Grupy są tworzone z uwzględnieniem poziomu języka, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Grupa składa się średnio z 10 osób.
 
10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć i/lub odwołania zajęć tylko z przyczyn od niej niezależnych (np. nagła choroba nauczyciela). Odwołane zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie, uzgodnionym ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
 
11. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o tym samym poziomie nauki, jeśli liczba uczestników w grupie będzie wynosić mniej niż 4 osoby.
 
12. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany nauczyciela w czasie nauki.
 
13. Po zakończeniu kursu obowiązkowe jest napisanie testu. Pozytywny wynik (uzyskanie minimum 64% punktów) uprawnia Uczestnika kursu do kontynuowania nauki na następnym etapie.
 
14. W razie jakichkolwiek życzeń lub uwag odnośnie organizacji zajęć, należy zwracać się do swojego nauczyciela, do sekretariatu Szkoły lub do dyrekcji.
 
15. Słuchacz ma prawo składać podania  oraz skargi do Dyrektora Szkoły. Termin rozpatrzenia wyżej wymienionych wniosków trwa 14 dni. W szczególnie trudnych wypadkach termin rozpatrzenia sprawy może wynosić 30 dni.

CENA 

1. Cena kursu obejmuje:
- zajęcia;
- materiały dodatkowe wykorzystywane w czasie zajęć;
- test kwalifikacyjny po zakończeniu kursu;
- certyfikat ukończenia kursu;
- zajęcia klubu konwersacyjnego;
- zajęcia fonetyczne i zajęcia kulturowo-historyczne;
- konsultacje metodyczne.
 
2. Każdy kurs składa się z zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych zajęć, na które składają się warsztaty fonetyczne, konwersacje, zajęcia literacko-kulturowe oraz plenerowe zajęcia kulturowo-historyczne. Uczestnik opłaca tylko zajęcia dydaktyczne. Inne dodatkowe zajęcia są zajęciami otwartymi i bezpłatnymi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w grafiku zajęć dodatkowych.
 
3. Koszt kursu nie może zostać zmieniony w trakcie trwania nauki.
 
4. Sposoby opłaty:
a) za pomocą przedpłaty za cały kurs;
b) w dwóch częściach: pierwsza część płatności zawiera 50% wartości kursu + opłatę rejestracyjną, należy ją wnieść w ciągu 14 dni od zapisu na kurs; druga część płatności: zgodnie z terminami zawartymi w Aneksie do Umowy;
c) płatność co miesiąc (w przypadku braku konieczności rejestracji dokumentów w celu uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt).
 
5. Dla Uczestników kursu, którzy dołączają do grup podczas nauki, jest stosowany indywidualny system płatności.
 
6. Opłatę za naukę można wnieść w gotówce lub kartą w biurze Szkoły, lub w formie przelewu bankowego na konto Szkoły
Konto złotówkowe (PLN):
Bank Zachodni
WBK 07 1090 2590 0000 0001 3555 6207
Konto walutowe (USD):
Bank Zachodni
PL28 1090 2590 0000 0001 3555 6217
SWIFT WBKPPLPP
Konto walutowe (EURO):
Bank Zachodni
PL66 1090 2590 0000 0001 3555 6212
SWIFT WBKPPLPP
Wszystkie opłaty bankowe są uiszczane przez Uczestników

OPUSZCZANIE ZAJĘĆ.

1. Szkoła nie przewiduje zwrotu opłaty za zajęcia opuszczone z winy Uczestnika kursu.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany ich terminu w nagłych przypadkach (choroba nauczyciela, przyczyny techniczne itp.). Data i godzina odpracowywanych zajęć jest ustalana z grupą.

3. Uczestnicy, którzy nie zaliczyli testu końcowego, nie otrzymują certyfikatu. W razie konieczności Uczestnik może otrzymać Certyfikat uczestnictwa w kursie.

 REZYGNACJA Z KURSU

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej do administracji Szkoły lub wysłać zeskanowaną kopię na elektroniczny adres Szkoły: biuro@together-school.pl.

2. W przypadku oświadczenia o rezygnacji z kursu na ponad 4 tygodnie do jego rozpoczęcia, student otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 30% opłaty za kurs.

3. W przypadku oświadczenia o rezygnacji z kursu na mniej niż tydzień do jego rozpoczęcia, student otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 50% opłaty za kurs.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy (z inicjatywy studenta) w trakcie trwania kursu, Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z już przeprowadzonymi zajęciami. Oprócz tego Uczestnik ponosi również koszty związane z pozostałymi zajęciami w wymiarze 50% ich wartości. Jako zajęcia przeprowadzone określa się zajęcia/lekcje, które już się odbyły zgodnie z harmonogramem.

5. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy uczestnictwa w kursie zorganizowanym dla cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt) na podstawie kursów organizowanych przez Szkołę po otrzymaniu dokumentu pobytowego koszt rezygnacji wynosi 100% kosztu kursu.

6. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy uczestnictwa w kursie dla cudzoziemców ubiegających się o wizę na terytorium Polski, w przypadku otrzymania wizy, koszt odmowy wynosi 100% kosztu kursu.

7. Obywatele krajów, w których obowiązuje system bezwizowy co do wjazdu na terytorium Polski, którzy otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w kursie, na podstawie którego mogą uzyskać wizę lub kartę pobytu (zezwolenie na pobyt), a następnie zrezygnowali z udziału w kursie, opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma wizy, która umożliwi mu wjazd na teren Polski na kurs językowy organizowany przez Szkołę, Szkoła zwróci kwotę zapłaconą za kurs, pomniejszoną o opłatę rejestracyjną (100 złotych) oraz opłaty manipulacyjne określone w Umowie. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu bankowego w ciągu 90 dni. Uczestnik zobowiązany jest do napisania wniosku i przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywną decyzję konsulatu o wydaniu wizy.

9. W przypadku intensywnego kursu (miesięcznego i dwutygodniowego) w związku z wcześniejszą rezerwacją w grupie — zwrot kosztów kursu jest niemożliwy

10. Rezygnacja z kursu kupionego w ramach akcji reklamowej po specjalnej cenie i zwrot opłaty za naukę nie są możliwe.

11. Przy rozwiązaniu Umowy uczestnik musi powiadomić administrację szkolną na piśmie nie mniej niż na trzy miesiące kalendarzowe wcześniej.

12. W przypadku, gdy dokumenty dotyczące wizy/zezwolenia na pobyt, nie zostały otrzymane, Uczestnik ma prawo, za zgodą Szkoły, przekazać innej osobie wszystkie uprawnienia do uczestnictwa w zajęciach, które są w jej posiadaniu zgodnie z Umową. Opłata za zmianę Uczestnika wynosi 150 PLN i jest równa wydatkom poniesionym przez Szkołę w związku z wprowadzonymi zmianami.

13. W przypadku niskiej frekwencji (mniej niż 70%), a także ponad sześciu nieuzasadnionych nieobecności z rzędu, Uczestnik zostanie wykluczony z kursu.

Więcej informacji o naszych kursach tutaj.

Galeria

Dołącz do nas!